Skip to main content

Gedragsregels binnen Loopgroep FRoS

Voor een sociaal veilige sportomgeving en preventie van seksuele intimidatie Inleiding FRoS bestaat sinds 2011 en ontleent haar bestaansrecht aan de sportactiviteiten maar ook aan de fijne sfeer waarin gesport kan worden. Sportbeoefening en sportbeleving behoren prettig te zijn en doorgaans gaan onze leden op een respectvolle manier met elkaar om. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin leden zich niet prettig voelen. Het bestuur van FRoS heeft daarom deze gedragscode opgesteld om duidelijk te maken welke omgangsvormen men wenst te zien binnen de eigen vereniging, maar ook in omgang met andere verenigingen. Deze code beschrijft het doel, de uitgangspunten en een aantal algemene en specifieke gedragsregels. Iedereen binnen FRoS: bestuursleden, (hulp)trainers, begeleiders, het vrijwilligerskader maar ook leden en hun ouders/begeleiders dienen te handelen conform deze gedragscode.

Een onderdeel van een veilige sportomgeving zijn maatregelen om seksuele intimidatie te voorkomen. Daarom hebben we voor FRoS ook specifieke gedragsregels en preventiemaatregelen opgesteld ten bate van alle leden en specifiek voor de bescherming van onze jeugdleden. Als laatste is een aantal maatregelen opgesteld.

Doel

Het doel van deze gedragscode is bruikbare regels te geven voor de gewenste omgang of gewenst gedrag voor alle betrokkenen binnen FRoS. Deze regels moeten bijdragen aan een gezonde sportomgeving en sportsfeer, een respectvolle onderlinge omgang met elkaar en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Uitgangspunten

 • De oprechte wensen en de belangen van een lid hebben voorrang boven de wensen en belangen van de bestuursleden en/of trainers, mits niet in strijd met de doelstelling van FRoS.
 • Respectvolle onderlinge omgang wordt nagestreefd. Bestuursleden, (hulp)trainers, begeleiders en het vrijwilligerskader geven daarbij het goede voorbeeld.
 • Onder ongewenst gedrag verstaan we alle vormen van intimidatie, agressie en geweld, discriminatie of pesten. Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij contact via communicatiemiddelen als telefonisch, internet, e-mail, sms, etc.
 • Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de persoon die het ondergaat.
 • Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te stellen in de omgang met elkaar.

Gedragsregels – Algemene gedragsregels

 • Respecteer de privacy van je clubleden in ruime zin.
 • Ga op een respectvolle manier met elkaar om.
 • Onthoud je van ongewenst gedrag zoals schelden, grof taalgebruik, irriteren, geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en andere vormen van (verbale) agressie.
 • Ongewenst gedrag kan gemeld worden bij de vertrouwenspersoon.
 • Meld ongewenst gedrag ook als het onbedoeld door jezelf is veroorzaakt.
 • Bij wangedrag van jeugdleden worden direct de ouders geïnformeerd.
 • Heb respect voor de vertrouwelijkheid van informatie die je krijgt van de vereniging.
 • Gebruik de materialen zoals dat bedoeld is.
 • Draag de gedragscode ook uit naar o.a. toeschouwers, ouders, etc.
 • Ook buiten de FRoS activiteiten om ben je een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat je de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt.


Specifieke regels voor trainers en begeleiders

 • Zorg voor een omgeving waarin de sporter zich fysiek en emotioneel veilig voelt.
 • Leer de leden dat spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie.
 • Bedenk dat leden voor hun plezier sporten, zich willen verbeteren en iets willen leren.
 • Schreeuw niet en maak de leden nooit belachelijk als zij ‘fouten’ maken of fysiek niet kunnen aanhaken bij de rest van de trainingsgroep.
 • Sporters hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.


Specifieke Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer. Bij risicogevoelige situaties (bijvoorbeeld wassen/douchen, uitkleden en slapen gaan) zijn minstens twee leidinggevenden aanwezig. Indien er door omstandigheden maar een leidinggevende aanwezig kan zijn, dan moet ervoor gezorgd worden dat altijd meer dan 1 jongere aanwezig zal zijn.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Maatregelen tegen ongewenst gedrag – Vertrouwenspersoon

Wanneer je als atleet, trainer, ouder of toeschouwer ongewenst gedrag ervaart, meld je dit bij de vertrouwenspersoon. Het kan gaan om pesten, treiteren, intimideren, manipuleren, schelden, iemand buiten sluiten, agressie, spugen. Een te onderscheiden ongewenste omgangsvorm is de seksuele intimidatie, ongewenst aanraken, seksueel getinte opmerkingen, aanranding of verkrachting. Ieder voor zich heeft hierin een grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor je je onprettig voelt dan heet dat een ongewenste omgangsvorm.

De vertrouwenspersoon gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie en zal niets doen buiten de melder of klager om. Soms is het voor iemand, vooral een jeugdlid, moeilijk om te reageren naar de vertrouwenspersoon. In dat geval kan een ouder of trainer dit met de vertrouwenspersoon bespreken.

Binnen FRoS is Marga de Wild aangesteld als vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 06-17361239.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle trainers, vrijwilligers die op welke wijze dan ook direct betrokken zijn bij de begeleiding van jeugdleden zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring kan voor begeleiders bij sportverenigingen gratis bij de gemeente worden aangevraagd.

 

“Met veel plezier starten
met hardlopen”

Meld je vandaag nog aan en begin ook!